Voorwaarden en privacy

Algemeen
Met de volgende algemene spelregels kunnen we neukcontacten-nederland.nl voor iedereen gratis, snel & kwalitatief houden.

Adverteren
Lees onze voorwaarden voor gratis adverteren.

1. Adverteren op neukcontacten-nederland.nl
Adverteerders kunnen een gratis account aanmaken. Hierdoor is het makkelijk jouw advertenties aan te maken en te beheren. Je hoeft maar 1 keer jouw e-mailadres door te geven en te bevestigen. Tevens kan je in  1 overzicht je eigen advertenties zien en deactiveren, aanpassen of verwijderen.

1.1 Regels voor het aanmaken van een account.

 • Je mag op neukcontacten-nederland.nl per bedrijf, tussenpersoon of locatie 1 account aanmaken. Wil je meer accounts aanmaken omdat je een bedrijf hebt, handelaar of tussenpersoon bent, dan kan je gebruik maken van subaccounts.
 • Opgevoerde telefoonnummers zijn van jezelf of van de organisatie waar je voor adverteert. Telefoonterreur wordt onherroepelijk beantwoord met een permanente ban.
 • Je bent 18 jaar of ouder.

1.2 Regels voor het maken van advertenties
Voorkom teleurstellingen en onnodig werk bij het aanmaken van een advertentie. Houd je aan de regels. Advertenties die er niet aan voldoen worden verwijderd. Wie zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt, riskeert een permanente ban.

 1. Alleen advertenties voor sexcontact worden geaccepteerd.
 2. Geen advertenties met verwijzing naar 090x-, 084-, 087-, 066 telefoonnummers of smsdiensten.
 3. Advertenties plaats je in een relevantie rubriek.
 4. Geen advertenties met als doel het verzamelen van emailadressen.
 5. Geen links of advertenties naar commerciële of naar datingsites.
 6. Geen e-mailadressen in de advertentietekst plaatsen.
 7. Geen url-s in de advertentietekst plaatsen.
 8. sms, email & andere profielpromotors zijn NIET welkom op neukcontacten-nederland.nl
 9. Gebruik in de advertentietekst niet alleen maar hoofdletters.
 10. Maximaal 1 advertentie per hoofdrubriek.
 11. Verwijs je naar een site (http://webadres of naam van een website, bijv. “neukcontacten-nederland.nl”) dan verwachten we een banner terug of link terug. Wij controleren alle nieuwe advertenties. De website waar naar wordt verwezen moet relevant met de advertentietekst. Verwijzingen op de website naar affiliatepartijen of andere betaalsites zijn niet toegestaan.
 12. Oude, verlopen of niet meer actuele advertenties dien je zelf te verwijderen. Dat is fijn voor onze overige bezoekers en overzichtelijk voor jezelf.
 13. Promoot je een commerciële dienst dan wordt je advertentie verwijderd en je account geblokkeerd. Heb je een samenwerkingsvoorstel, neem dan contact op!
 14. Een advertentie verwijderen en dezelfde dag diezelfde advertentie als nieuw plaatsen om een hogere positie te krijgen, is niet toegestaan.
 15. Foto’s die je bij advertenties plaatst zijn van jou of de rechten zijn van jou. Is dit niet het geval, dan zijn automatisch eventuele claims wel voor jou.
 16. Advertenties met en/of over kinderporno worden direct doorgespeeld aan Meldpunt Kinderporno.
 17. Advertenties mogen niet gaan over jongens en meisjes jonger dan 18 jaar.

Indien je deze voorwaarden niet naleeft, worden advertenties niet geplaatst en/of verwijderd. Bij herhaaldelijke of ernstige overschrijding worden jouw account(s) en IP-adres(sen) gebanned.

neukcontacten-nederland.nl kan zonder opgaaf van reden iedere advertentie weigeren.

2. Regels voor het reageren op advertenties.
Wie reageert op advertenties heeft met de volgende voorwaarden te maken:

 1. Reageer niet met een verwijzing naar een betaalde dienst.
 2. Het promoten van een sekslijn, webcamsite, smsdienst etc. (de zgn. profielpromotors) in je reactie is ten zeerste verboden. Dit vinden wij niet fijn, de adverteerder evenmin en met de nieuwe anti-spam wet bega je zelfs een misdrijf. Doe je dit toch, dan doen wij melding hiervan met je IP-nummer aan het bevoegd gezag. Ook word je geblokkeerd van het gebruik van de website.
 3. Als je reageert met een telefoonnummer dat niet van jou is, of waar jij niet op bent te bereiken, dan ben je eveneens in overtreding. Telefoonterreur wordt onherroepelijk beantwoord met een permanente ban en we geven jouw IP-nummer(s) door aan het bevoegd gezag.

3. Overige bepalingen en aansprakelijkheid
Lees deze algemene voorwaarden door voordat u gebruik maakt van neukcontacten-nederland.nl. Door gebruik te maken van de diensten van neukcontacten-nederland.nl accepteert u de voorwaarden. U dient geen gebruik te maken van neukcontacten-nederland.nl als u de algemene voorwaarden niet accepteert. neukcontacten-nederland.nl houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen.

Artikel 1 Inhoud van de website
neukcontacten-nederland.nl heeft de inhoud van deze site met zorg samengesteld. Echter, alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is afkomstig van derden (adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van informatie. neukcontacten-nederland.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 Overeenkomst tussen koper en verkoper
neukcontacten-nederland.nl probeert aanbieders van sex diensten en sex producten tot elkaar te brengen. neukcontacten-nederland.nl is echter nimmer aansprakelijk bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Artikel 4 Gegevens van gebruikers
Zorg ervoor dat u, indien u gebruikt maakt van neukcontacten-nederland.nl, uw gegevens waaronder uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode, bankrekeningnummer en overige ingevoerde gegevens volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Artikel 5 Privacy verklaring
Om neukcontacten-nederland.nl goed te kunnen laten functioneren verzamelt de website informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan neukcontacten-nederland.nl onderdelen van de site en afstemmen op de wensen van gebruikers. Vanwege het gebruik van cookies wordt het gebruiksgemak van neukcontacten-nederland.nl verhoogd. neukcontacten-nederland.nl respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van neukcontacten-nederland.nl. Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. neukcontacten-nederland.nl levert indien juridisch noodzakelijk wel informatie aan officieel erkende juridische handhavers van het Nederlandse recht systeem. U stemt neukcontacten-nederland.nl toe uw gegevens te verstrekken aan juridische handhavers indien hiertoe naar het oordeel van neukcontacten-nederland.nl rede toe is. neukcontacten-nederland.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banners of advertenties). Indien u gebruik maakt van de diensten van websites van derden, dan valt u onder de privacyregels van deze dienstverlener. neukcontacten-nederland.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en hier gaat u mee akkoord.

Artikel 6 Contact opnemen met adverteerders
Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden (adverteerders) via neukcontacten-nederland.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot de aangeboden of gevraagde diensten of producten. Het is onder geen enkele voorwaarden toegestaan (persoons)gegevenste te verwerken voor enig ander doel, wat betekent dat het verboden is:
– een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, dat wil zeggen email(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de aangeboden of gevraagde producten of diensten;
– een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden;
– e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van neukcontacten-nederland.nl te verzamelen.

Artikel 7 Eigendomsrechten en copyright
De (intellectuele) eigendoms-rechten met betrekking tot de website, waaronder de rechten op de afbeeldingen, teksten, foto’s, vormgeving en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, software, software, merken (inclusief domeinnamen), formates en overige materialen, berusten bij neukcontacten-nederland.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. neukcontacten-nederland.nl is hier geen partij in en speelt hierbij geen rol. Het is niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één of meerdere hardcopy(s).

Artikel 8 Uitsluiting van gebruikers
neukcontacten-nederland.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van verder gebruik van de website indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van neukcontacten-nederland.nl om rechtsmaatregelen tegen u te nemen en een schadevergoeding te eisen.

Artikel 9 Toegekende garanties
neukcontacten-nederland.nl garandeert niet dat de inhoud van advertenties juist, volledig en accuraat zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn. Tevens garandeert neukcontacten-nederland.nl niet dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist en actueel is en dat hij of zij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren. Wij doen er alles aan om de site ononderbroken te laten werken en vrij van fouten te laten zijn maar garanderen dit niet.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
neukcontacten-nederland.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website. neukcontacten-nederland.nl zal in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
– handelingen verricht door gebruikers, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;
– de onmogelijkheid om de website te gebruiken;
– het niet voldoen van een product of dienst dat wordt aangeboden op de website zoals gemeld op de website;
– onjuiste, onvolledige of niet actueel weergegeven informatie;
– het onrechtmatig gebruik van de systemen van neukcontacten-nederland.nl, waaronder de website, door een derde;
– handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van neukcontacten-nederland.nl.

Artikel 11 Aansprakelijkheid voor adverteerders
neukcontacten-nederland.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De plaatser van de advertentie is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie inhoud zoals deze op www.neukcontacten-nederland.nl wordt getoond.

Artikel 12 Vrijwaringen
Gebruikers van neukcontacten-nederland.nl vrijwaren de website volledig voor alle mogelijke claims van zichzelf en derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die gebruikers sluiten door gebruikmaking van deze site.

Artikel 13 Verwijzingen en derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of advertentie) naar websites van derden. neukcontacten-nederland.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. neukcontacten-nederland.nl is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 14 Overige
Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. neukcontacten-nederland.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door neukcontacten-nederland.nl aangepast worden. Het is daarom belangrijk de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 15 Beveiliging
neukcontacten-nederland.nl spant zich in de website systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens en ingevoerde informatie. Hiervoor maakt het gebruik van goed beveiligde servers en backup systemen.

Artikel 16 Inhoud van de website
Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en dus juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u neukcontacten-nederland.nl toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen. Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op neukcontacten-nederland.nl op een andere wijze dan beschreven is op neukcontacten-nederland.nl. neukcontacten-nederland.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties aan te passen of te verwijderen.
Dit geldt in elk geval voor:
– betreffende producten die in een “verkeerde” categorie zijn geplaatst;
– erotisch getinte advertenties;
– producten en/of prijzen in de advertenties die op onjuiste en/of onvolledige wijze zijn beschreven;
– producten en/of diensten in de advertentie die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
– producten en/of diensten die op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
– producten en/of diensten die in meer dan één categorie of dubbel zijn geplaatst. Plaatsing in meerdere categorieën is alleen toegestaan indien de advertentietekst en advertentie titel niet hetzelfde is;
– producten en/of diensten waarvan de inhoud discriminerende uitingen, illegale producten of (kinder)porno materiaal bevat of anderszins onrechtmatig is.
– advertenties die naar de mening van neukcontacten-nederland.nl aanstootgevend zijn;
– vermoedelijke gestolen producten;
– producten en/of diensten die een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product bevat;
– advertentie met als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.

U vrijwaart neukcontacten-nederland.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.